Безпосередньо за кафедрою закріплено 3 спеціалізованих навчальних аудиторії площею 175 м2, з яких 1 аудиторія для лекційних занять на 50 місць, 2 навчальні аудиторії для практичних занять, одна з яких є комп’ютерним класом та обладнана аудіовізуальною та відеотехнікою. Крім того, для навчального процесу кафедра використовує лекційні аудиторії та аудиторії для практичних занять, а також комп’ютерні класи інших кафедр університету загальною площею до 4560 м2.

Кафедра фінансів і підприємництва має необхідне матеріальне забезпечення для здійснення навчальної, наукової та методичної роботи. В розпорядженні викладачів, співробітників, аспірантів та студентів кафедри є 7 КРМ, що мають доступ до локальної мережі університету та глобальної мережі, Іnternet. Це дозволяє готувати до друку методичні вказівки, наукові статті та тези. Щорічно кафедра оформлює підписку на провідні наукові та методичні періодичні видання: журнали «Фінанси України», «Вісник НБУ», «Бізнес», газету «Все про бухгалтерський облік».

Студенти, що навчаються за заочною формою навчання на навчальних консультаційних пунктах в достатній кількості забезпечені підручниками, навчальними посібниками, конспектами лекцій, навчально-методичною літературою з усіх дисциплін, що закріплені за кафедрою фінансів і підприємництва.

Кафедра постійно працює над розширенням та оновленням свого навчально-наукового матеріального забезпечення. З метою значного підвищення якості освіти та підвищенню відповідних вітчизняних і міжнародних рейтингів; збільшенню залучення талановитою молоді до навчання в СумДУ з різних регіонів України, Європи й світу на кафедрі «Фінанси і кредиту» на базі новітніх інформаційних технологій і програмно-педагогічних навчально-атестаційних комплексів навчання – створена, впроваджена в експлуатацію та розвивається сучасна «Мережа інтегрованих і автоматизованих навчально-атестаційних комплексів освіти (МІАКНО)». Основними складовими частинами МІАКНО є шість типів «Інтегрованих навчально-атестаційних комплексів (ІНАК)», які відповідають відповідним рівням освіти в Україні.

На кафедрі «Фінансів і підприємництва» СумДУ впровадженні в навчальний процес ІНАКи 4,5 і 6 типів (рівнів), за допомогою яких йде викладання у комп’ютерних класах таких дисциплін: «Казначейська справа», «Історія казначейства. Казначейства зарубіжних країн. Казначейська система виконання бюджету", «Фінанси. Бюджетна система України», «Банківська справа», «Страхова справа», «Державні фінанси», «Управління державним боргом», «Бухгалтерський облік у бюджетних установах. Бухгалтерський облік і звітність з виконання бюджетів у системі казначейства», «Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування : навчальний посібник», «Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах, державне замовлення та державні закупівлі», «Фінансові послуги України», «Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та ін.

Організаційне та методичне забезпечення навчального процесу з усіх навчальних дисциплін,  регламентовано робочими програмами. Робочі програми навчальних дисциплін розроблені Сумським державним університетом самостійно, з урахуванням особливостей освітньої діяльності університету і досвіду провідних світових та українських вищих навчальних закладів.

Адаптація навчальних планів до вимог підприємств-замовників здійснюється в основному шляхом включення до них дисциплін за вибором вищого навчального закладу. Вибіркова частина програм визначається Сумським державним університетом з урахуванням його наукового потенціалу, вимог замовника фахівців та наукових (творчих) інтересів спеціаліста, його можливостей щодо оволодіння розділами суміжних освітніх програм. Крім того, навчальні плани вміщують дисципліни вільного вибору студентів.

Поділитися: