Протягом останніх років на кафедрі склалися та розвиваються наукові напрямки: «Удосконалення державного фінансового контролю в Україні», науковим керівником якого є професор кафедри фінансів і підприємництва, доктор економічних наук, Басанцов І.В., «Фінансовий механізм сталого розвитку», науковим керівником якого є завідувач кафедри фінансів і підприємництва, кандидат економічних наук, професор Боронос В.М., «Стратегія розвитку інвестиційного ринку України», керівником якого є професор кафедри фінансів і підприємництва, доктор економічних наук, професор Кобушко І.М., «Віртісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємств», керівником якого є доцент кафедри фінансів і підприємництва, доктор економічних наук, професор Захаркін О.О.

Напрямки наукових досліджень кафедри фінансів і підприємництва у 2019 році пов’язані з виконанням таких НДР:

ПІБ керівника НДР
Відповідальний виконавець
НДР
Тема НДР, терміни виконання
 НДР, що пройшли конкурсний відбір проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління МОН
Пересадько Г.
Колосок С.І.
Оптимізаційна модель розбудови розумних та безпечних енергетичних мереж: інноваційні технології екологізації підприємств та регіонів
№ 119U100766
(термін виконання 01.01.2019 р. – 31.12.2022 р.)
Економетричне моделювання механізму запобігання тіньовим схемам виведення капіталу через податкові та інвестиційні канали в Україні
№0117U003930
(термін виконання 01.10.2017 р. – 30.09.2020 р.)
Захаркіна Л.С.  Мирошниченко Ю.О., Щербаченко В.О.
Інноваційні драйвери національної економічної безпеки: структурне моделювання та прогнозування
№ 0117U003922
(термін виконання 01.10.2017 р. – 30.09.2020 р.)
НДР без фінансування
Антонюк Н.А.
Котенко Н.В.
Методологічні основи забезпечення інституціонально-економічної стійкості підприємства
№ 0119U102422
(термін виконання 05.2019-04.2022)
 
Агрегативний інструментарій грошово-фінансового впливу на економічні системи
№ 0117U004924
(термін виконання 01.03.17 – 31.12.19)

 Хід виконання наукової тематики та дисертаційних робіт регулярно заслуховується та обговорюється на засіданнях кафедри. Тематика дисертаційних робіт актуальна і відповідає профілю кафедри. За останні п'ять років на кафедрі захищені 10 кандидатських дисертацій та 2 докторські дисертації. На даний час при кафедрі навчаються 8 аспірантів та 2 здобувачі. Випускники аспірантури в переважній більшості працюють асистентами на кафедрі фінансів і підприємництва. Наукова робота дає перспективи для кадрового росту і розширення викладацького складу. 

Виконані НДР минулих років

НДР 2014-2018 рр.

«Вартісно-орієнтоване управління підприємствами на основі стейкхолдерского підходу»

№ 0117U004069

2017-2018 рр.

Керівник НДР д-р. екон.наук, проф.                         О.О. Захаркін

без фінансування

Новизна результатів роботи: розробка методологічних засад формування та реалізації стейкхолдерської концепції вартісно-орієнтованого управління інноваційною діяльністю підприємств.

Значущість роботи i висновки: розроблено стейкхолдерську концепцію вартісно-орієнтованого управління інноваційною діяльністю підприємств, що вміщує сукупність функціонально-цільових підсистем забезпечення приросту корпоративної вартості та суспільної цінності з урахуванням ефективності та ризикостійкості підприємства, що дає можливість диференціювати цільові орієнтири та механізми формування приросту корпоративної вартості, створеної для внутрішніх стейкхолдерів (агентів і принципалів), суспільної цінності та рівня ризикостійкості для різних стейкхолдерів підприємства залежно від їх участі в управлінні інноваційною діяльністю.

Рекомендації по використанню результатів роботи: на підставі проведеного дослідження можуть бути обґрунтовані методичні підходи до управління інноваційною діяльністю промислових підприємств із забезпеченням зростання їх вартісних показників.

«Механізми портфельного інвестування для фінансування сталого розвитку»

№ 0115U002554

2015-2018 рр.

Керівник НДР канд. екон.наук.                        Д.В. Леус

без фінансування

Новизна результатів роботи: удосконалення методичного забезпечення портфельного інвестування як інструмента фінансового забезпечення сталого розвитку економіки України.

Значущість роботи i висновки: удосконалено організаційні та методичні основи функціонування державних інвестиційних фондів в Україні як інституційних портфельних  інвесторів, обґрунтовано механізм формування спільного інвестування за змішаним типом, здійснено моделювання сценаріїв формування джерел створення та поповнення фонду від угод з розподілу продукції, обґрунтовано напрями використання його коштів та формування портфелю його активів, принципів функціонування, дворівневої моделі управління ним на засадах підзвітності та громадського контролю.

Рекомендації по використанню результатів роботи: на підставі проведеного дослідження можуть бути обґрунтовані методичні підходи до використання відповідального портфельного інвестування з метою забезпечення сталого розвитку економіки.

«Роль інноваційної діяльності у формуванні вартості промислових підприємств»

№ 0115U002553

2015-2016 рр.

Керівник НДР д-р. екон.наук, проф.                         О.О. Захаркін

без фінансування

Новизна результатів роботи: удосконалено теоретико-методичні засади визначення впливу інновацій на вартість підприємства на основі ресурсного підходу, який на відміну від існуючих передбачає оцінювання комплексної дії окремих інновацій на різні види виробничих ресурсів та відповідне зростання вартості підприємства. Удосконалено методологію та методичний інструментарій оцінювання корпоративної вартості підприємства для стейкхолдерів-принципалів, що, на відміну від існуючих підходів, здійснено на основі використання трьохфакторної моделі Фама-Френча.

Значущість роботи i висновки: підтверджено гіпотезу щодо значного впливу інноваційної активності підприємства на зростання рівня понаднормової дохідності акцій та зменшення системного і ідіосинкратичного ризиків підприємства з урахуванням рівня економічного розвитку та інноваційності країни, рентабельності та обсягу активів підприємства, чистого доходу від реалізації його продукції, кількості працівників.

Рекомендації по використанню результатів роботи: на підставі проведеного дослідження можуть бути обґрунтовані методичні підходи до управління інноваційною діяльністю промислових підприємств із забезпеченням зростання їх вартісних показників.

«Фінансове забезпечення регіонального розвитку в умовах ефективного природокористування»

№ 0115U002552

2015-2018 рр.

Керівник НДР д-р. екон.наук, проф.                         В. Г. Боронос

без фінансування

Новизна результатів роботи: удосконалення теоретико-методичних основ управління процесами фінансування регіонального розвитку, що сприяє підвищенню рівня екологоорієнтованого розвитку регіонів в сучасних умовах функціонування економіки.

Значущість роботи i висновки: розширено теоретичну базу управління процесом ефективного природокористування шляхом використання інструментів його фінансового забезпечення,  удосконалено підходи до управління фінансуванням регіону в процесі екологоорієнтованого регіонального розвитку. Наведені результати формують інформаційно-аналітичну базу для подальшого практичного використання теоретичних засад до ефективного регіонального природокористування шляхом удосконалення процесу його фінансового забезпечення.

Рекомендації по використанню результатів роботи: дослідження  створює теоретично-методичну базу для подальшого обгрунтування ефективних нормативно-законодавчих рішень у сфері розробки фінансової політики управління розвитком регіону в умовах ефективного природокористування.

«Фінансово-економічне обґрунтування екологічно спрямованого інноваційного розвитку»

№ 0115U002309

2015-2016 рр.

Керівник НДР к.е.н.                                                         Т.В. Касьяненко

без фінансування

Новизна результатів роботи: розроблено комплексний підхід до наукового обґрунтування варіанта екологічно спрямованого інноваційного розвитку (ЕСІР) на макро-, мезо- та мікрорівні, що передбачає дослідження соціо-еколого-економічної та комерційної ефективності з урахуванням ринкової оптимальності, визначеної за критерієм відповідності етапів еволюційного розвитку екоінновації, підприємства та ринку та забезпечує зменшення інноваційних та інвестиційних ризиків на різних рівнях, а також сприяє підвищенню економічної безпеки ЕСІР.

Значущість роботи i висновки: вирішено важливе науково-прикладне завдання розвитку теоретичних та науково-методичних основ економічного обґрунтування ЕСІР. Удосконалено організаційно-економічний механізм управління ЕСІР. Удосконалено підходи до визначення пріоритетного напряму екологічно спрямованого інноваційного розвитку суб’єктів господарювання на державному та регіональному рівнях; підходи до оцінки соціо-еколого-економічної ефективності напрямів екологічно спрямованого інноваційного розвитку підприємства.

Рекомендації по використанню результатів роботи: викладені в роботі наукові результати дають можливість  вдосконалити процес ухвалення управлінських рішень стосовно стратегії розвитку ЕСІР на різних рівнях управління.

«Управління фінансуванням публічних екологічних послуг»

№ 0115U001003

2015-2016 рр.

Керівник НДР канд. екон. наук, доц.                        Н.В. Котенко

без фінансування

Новизна результатів роботи: удосконалено методологію та методичний інструментарій оцінювання ефективності фінансування проектів, що реалізуються на умовах публічно-приватного партнерства.

Значущість роботи i висновки: створює науково-практичну базу для обґрунтування ефективних нормативно-правових рішень у сфері фінансового забезпечення екологічно сталого розвитку на територіальному рівні.

Рекомендації по використанню результатів роботи: на підставі проведеного дослідження можуть бути обґрунтовані методичні підходи до управління фінансуванням публічних екологічних послуг на територіальному рівні.

«Податкові механізми регулювання використання біоінновацій»

№ 0114U006542

2014-2016 рр.

Керівник НДР канд. екон. наук, доц.                        М.Ю. Абрамчук

без фінансування

Новизна результатів роботи: удосконалено науково-методичні підходи до податкового регулювання процесів використання біоінновацій з урахуванням екологічного навантаження на навколишнє природне середовище;  розроблено показники оцінки екологічного навантаження при використанні біоінновацій та удосконалено систему  вибору економічних інструментів екологічного регулювання процесів використання біоінновацій у виробництві та споживанні.

Значущість роботи i висновки: формує інформаційно-аналітичну базу для подальшого удосконалення економічних інструментів екологічно орієнтованого регулювання процесів використання біоінновацій на основі рентного підходу.

Рекомендації по використанню результатів роботи: на підставі проведеного дослідження можуть бути обґрунтовані методичні підходи до вибору податкових механізмів екологічного регулювання процесів використання біоінновацій у виробництві та споживанні.

«Процентний інструментарій активізації розвитку реального сектору економіки»

 0114U005585

2014-2016 рр.

Керівник НДР кандидат екон.наук                            Г.В. Салтикова

без фінансування

Новизна результатів роботи: розробка методологічних засад використання окремих процентних важелів фінансової політики держави та процентного інструментарію державного інвестування.

Значущість роботи i висновки: вдосконалено концепцію процентних важелів фінансової та інвестиційної політик держави, досліджено механізм їх впливу на інвестиційну активність, що дозволяє розробляти рекомендації щодо адресного застосування відповідних процентних важелів для вирішення окремих проблем розвитку фінансового та реального секторів економіки, спрогнозувати очікувані результати.

Рекомендації по використанню результатів роботи: на підставі проведеного дослідження можуть бути обґрунтовані методичні підходи до формування державної фінансової та інвестиційної політик, спрямованих на активізацію інвестування в реальному секторі економіки.

«Інвестиційно-фінансові механізми еколого-орієнтованого розвитку регіонів»

№ 0114U001000

( 01.01.2014 р. – 31.12.2014 р.)

Керівник НДР к.е.н.                                                                 Похилько С.В.

без фінансування

Новизна результатів роботи: удосконалено науково-методичні підходи до формування інвестиційно-фінансових механізмів еколого-орієнтованого розвитку регіонів, методичні підходи до оцінювання синхронізації відтворювальних процесів у регіоні, запропоновано розрахунок індексу синхронізації та інвестиційного лага.

Значущість роботи i висновки: удосконалення  науково-методичних підходів до формування інвестиційно-фінансових механізмів еколого-орієнтованого розвитку регіонів. Робота створює науково-методичну базу для прийняття ефективних рішень у сфері  регулювання інвестиційних процесів  у екологічну сферу.

 Рекомендації по використанню результатів роботи: на підставі проведеного дослідження можуть бути запропоновані підходи щодо формування інвестиційно-фінансових механізмів еколого-орієнтованого розвитку регіонів.

«Механізми вартісно-орієнтованого управління підприємством»

№ 0113U008383

2013-2015 рр.

Керівник НДР канд. екон.наук, доц.                         М.В. Костель

без фінансування

Новизна результатів роботи: розроблено методичні засади оцінки розриву середньозваженої вартості капіталу; обґрунтовано місце методу вартісного розриву (зокрема оцінювання та прогнозування розриву WACC) в механізмах управління фінансовою діяльністю підприємства; запропоновано матрицю вибору важелів управління вартісним розривом залежно від величини вартісного розриву та фінансових можливостей підприємства.

Значущість роботи i висновки: Процес вартісно-орієнтованого стратегічного управління запропоновано здійснювати з урахуванням методу вартісного розриву. Аналіз факторів вартісного розриву, його оцінка та прогнозування здійснюються відповідно до етапів вартісно-орієнтованого стратегічного управління. Запропонований в роботі метод вартісного розриву дозволив розширити можливості існуючого методичного апарату оцінювання інвестиційних рішень підприємства з урахуванням впливу екологічного чинника. На відміну від традиційних методів оцінки інвестиційних проектів, метод вартісного розриву дозволяє врахувати вплив екологічного чинника при оцінці найбільш ефективного інвестиційного проекту. Механізм управління фінансовою діяльністю запропоновано формувати на основі методу оцінювання та прогнозування розриву WACC. Об'єктом управління визначено динаміку розриву WACC.   Процес управління вартісним розривом запропоновано здійснювати на основі важелів операційної та фінансово-інвестиційної діяльності.

Рекомендації по використанню результатів роботи: на підставі розроблених методичних засад оцінки та управління вартісним розривом в механізмах оптимізації структури капіталу може бути проведена практична апробація управління підприємством за VBM-підходом на основі методу вартісного розриву.

«Просторові аспекти управління фінансовим потенціалом промисловості регіону»

№ 0112U008286

2012-2014 рр.

Керівник НДР к.екон.наук, доц.                       К.В. Ілляшенко

без фінансування

Новизна результатів роботи: поглиблені науково-методичні основи аналізу змісту поняття фінансовий потенціал, як економічної категорії; обґрунтовані методологічні засади побудови ефективного організаційно-економічного механізму забезпечення нарощення фінансового потенціалу підприємства з урахуванням об’єктивних закономірностей розвитку урбанізованого простору. Сформульовано методологічні засади формування механізму реалізації політики  інноваційного розвитку промислового сектору регіону на мезорівні.

Значущість роботи i висновки: робота створює теоретично-методичну базу для обґрунтування ефективних нормативно-законодавчих рішень в сфері фінансового управління розвитком промисловості на місцевому рівні.

Ефективним, але недооціненим сьогодні інструментарієм стимулювання інноваційної активності промислових підприємств можна вважати  організаційно-правовий механізм регламентації просторового розвитку продуктивних сил;

В основу механізму просторового регулювання розвитку продуктивних сил і суспільства в цілому на місцевому рівні можуть та повинні бути покладені закономірності, що проявляються у взаємозв’язку та взаємозалежності між такими параметрами урбанізованого простору, як земельна рента міських територій, продуктивність праці, якість життя населення, рівень заробітної плати та ін.

Саме дослідження внутрішньої природи еволюційних процесів, що протікають у таких складних системах, як територіальні утворення (міста та їх агломерації) є запорукою ефективності якісних змін.

Рекомендації по використанню результатів роботи: на підставі проведеного аналізу можуть бути запропоновані науково-методичні підходи до подальшого дослідження можливостей удосконалення фінансового механізму управління розвитком соціо-економічних систем в межах певних адміністративно-територіальних одиниць України з урахуванням регіональних особливостей такого розвитку.

«Теоретико-методологічні засади управління фінансами урбанізованого простору на місцевому рівні»

№  0112U008285

2012-2014 рр.

Керівник НДР к.екон.наук, доц.                       К.В. Ілляшенко

без фінансування

Новизна результатів роботи: поглиблені науково-методичні підходи до аналізу змісту категорії фінансові відносини; доведена необхідність дослідження фінансових відносин з урахуванням специфіки просторового базису, на якому вони зароджуються, мають місце та затухають. Обґрунтовано можливість застосування альтернативних джерел фінансування екологічних потреб громади на місцевому рівні.

Значущість роботи i висновки: результатом роботи стала розробка пропозицій щодо удосконалення місцевого оподаткування в Україні з метою забезпечення імплементації засад бюджетного федералізму в теорію і практику бюджетного менеджменту в Україні.

Робота створює теоретично-методичну базу для обґрунтування ефективних нормативно-законодавчих рішень в сфері фінансового управління та бюджетного менеджменту на місцевому рівні.

Рекомендації по використанню результатів роботи: на підставі проведеного аналізу запропоновані науково-методичні підходи до подальшого удосконалення фінансових відносин на місцевому рівні. Окремої уваги заслуговує сформульований в результаті  дослідження принцип, за яким може бути побудована соціально орієнтована справедлива модель перерозподілу валової регіональної доданої вартості між різними рівнями бюджетної системи України з елементами бюджетного федералізму та мотиваційними механізмами сталого розвитку міст України.

«Формування фінансового механізму стабілізації економіки України»

№ 0111U007004

2011-2014 рр.

Керівник НДР канд. екон. наук, доцент                    Н.А. Антонюк

без фінансування

Новизна результатів роботи: запропоновано визначення сутності дієвості, ефективності реалізації стабілізаційної фінансової політики держави, а також стійкості фінансової системи; обґрунтовані методичні підходи щодо структурно-компонентної оптимізації напрямків реалізації стабілізаційної фінансової політики в Україні.

Значущість роботи i висновки: створено теоретично-методичну базу для обґрунтування ефективних нормативно-законодавчих рішень в сфері фінансового управління. На основі даних визначення інтегрального індексу стійкості фінансової системи визначено, що чітка регламентація кожного з етапів запропонованого науково-методичного підходу та подальша їх автоматизація може призвести до якісно нових зрушень державної системи моніторингу фінансової системи та вибудувати нові вектори реалізації фінансової політики в країні. Наявність єдиного показника, на основі кількісного значення якого можливо стверджувати про стан фінансової системи, створює передумови для якісно нового державного регулювання. Так, реалізація фінансової політики держави може значно покращитись, зважаючи на підвищення рівня контролю за фінансової системою країни та її складових, а також зменшення часу на ідентифікацію деструктивних чинників впливу. Це в свою чергу, зменшить імовірність виникнення глибоких фінансових криз та збільшить довіру економічних суб’єктів до державної політики.

Рекомендації по використанню результатів роботи: на підставі проведеного аналізу можуть бути запропоновані науково-методичні підходи до реалізації фінансового механізму управління розвитком економіки України з метою стабілізації такого розвитку.

 

Поділитися: