ПОЛОЖЕННЯ

Про навчально-науковий центр СумДУ

«Актуальна фінансова аналітика (АФІНА)»

 

 1. Загальні положення

1.1   Навчально-науковий центр СумДУ «Актуальна фінансова аналітика» (далі – Центр) є структурним підрозділом кафедри фінансів і підприємництва СумДУ.

1.2 У своїй діяльності Центр керується чинним законодавством України, загальнодержавною та внутрішньоуніверситетською нормативною базою, даним Положенням, наказами та розпорядженнями відповідних посадових осіб.  

1.3   Центр має назву:

 • українською мовою:

повну: Навчально-науковий центр СумДУ «Актуальна фінансова аналітика»;

скорочену: ННЦ «АФІНА»;

 • російською мовою:

повну: Учебно-научный центр СумГУ «Актуальная финансовая аналитика»;

скорочену: УНЦ «АФИНА».

 • англійською мовою:

повну: Sumy State University Educational scientific center «Actual financial analytics».

скорочену:  ESC «AFINA».

1.4   Центр розташований за адресою:
Сумський державний університет, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.

1.5   Центр може мати штамп, бланк з власним найменуванням, логотип, інші атрибути.

 

 1. Основні завдання та напрями діяльності

 2.1 Основними завданнями створення та функціонування Центру є практична реалі­зація наукового, фахового та інтелектуального потенціалу викладачів кафедри фінансів і підприємництва, співробіт­ників і студентів СумДУ, інших вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій в процесі:

 • сприяння оптимізації фінансового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування та державної влади як на місцевому, так і на регіональному рівнях шляхом участі у круглих столах, симпозіумах, семінарах та інших заходах;
 • прикладних досліджень, розробки, впровадження і реалізації сучасних технологій фінансового менеджменту, методик та проектів на базі підприємств та установ реального сектору економіки України;

2.2 Основні напрями діяльності Центру:

 • Надання студентам можливості набуття навичок практичної діяльно­сті за фахом (шляхом їх залучення до проведення аудиторських перевірок діяльності підприємств; процесу арбітражного управління, оціночної діяльності, надання консалтингових послуг у сферах фінансового та інвестиційного менеджменту та ін.) та сприяння у пошуку місць для проходження ними виробничої та переддипломної практик.
 • Проведення довгострокових і короткострокових курсів для фахівців підприємств і установ, включаючи проведення тренінгів/семінарів та ін.
 • Виконання робіт за науковими програмами, планами, темами, госпо­дарськими договорами.
 • Впровадження у практику діяльності підприємств і установ, а також у навчальних процес ВНЗ результатів новітніх досліджень, зокрема, написання і підготовка до видання підручників, навчальних посібників, монографій, науково-практичних журналів, методичної документації, аналітичних оглядів, проектів нормативно-правових актів тощо.
 • Здійснення усіх видів консалтингової діяльності у сфері фінансового та інвестиційного менеджменту (науково-дослідні та суто прикладні розробки).
 • Організація і проведення конференцій, семінарів, симпозіумів, «круглих столів», літніх шкіл тощо.
 • Надання замовникам повного спектра науково-практичних консультацій та освітніх послуг (короткотермінові курси, підвищення кваліфікації, підготовчі курси до складання іспитів для отримання кваліфікацій аудитора, арбітражного керуючого, спеціаліста з оцінка майна та майнових прав; отримання сертифікатів професійної кваліфікації CFA, CIMA, ACCA, CAP та ін.).
 • Сприяння налагодженню ефективної співпраці всіх зацікавлених осіб із закордонними партнерами в рамках підготовки спільних заявок та безпосередньо участі представників Центру у грантових програмах та проектах; програмах навчання, стажування, мовної практики тощо.
 • Розробка науково-технічної і проектної документації у сфері фінансового менеджменту.
 • Розробка проектів та програм сприяння реалізації регіональних моделей інноваційного розвитку.
 1. Структура та управління

 3.1 Загальне керівництво Центром здійснює директор Центру, який призначається наказом ректора за попередньо погодженим деканом факультету Економіки та менеджменту СумДУ поданням заві­дувача кафедрою фінансів і підприємництва.

3.2 Директор Центру здійснює загальне ке­рівництво роботами, відповідає за організацію і діяльність Центру, ви­значає методичне і матеріально-технічне забезпечення його роботи, здійснює кон­троль за організацією наданням послуг, забезпечує раціональне та цільове вико­ристання коштів.

3.3 Директор Центру підпорядкований заві­дувачу кафедри фінансів і підприємництва, а у разі суміщення цих посад - директору ННІ БіЕМ та проректору за відповідним напрямом діяльності.

3.4 Реалізація Центром конкретних проектів та програм відбувається шляхом розробки окремої науково-дослідної чи прикладної теми (проект), що здійснюється на підставі діючої нормативної бази для наукових робіт.

Для виконання робіт створюються постійні, або тимчасові творчі колективи з пред­ставників професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного персона­лу, аспірантів та студентів кафедри фінансів і підприємництва та інших кафедр СумДУ, праців­ників сторонніх організацій та установ, окремих фізичних осіб. Виконавці робіт можуть працювати у Центрі на штатних засадах, на засадах сумісницт­ва, за договорами цивільно-правового підряду.

 3.5 Керівники теми (проекту) та персональний склад творчого колективу в рамках розробки конкретної наукової тематики призначаються директором Центру.

 

 1. Організація діяльності центру

 Директор Центру самостійно визначає напрямки діяльності і працює з замовником з питань ініціювання проведення нау­ково-дослідних чи інших робіт, розробки договірної документації, здачі-приймання результатів робіт, оформлення договірної і звітної документації.

 

 1. Фінансово-економічна діяльність та матеріально технічне забезпечення Центру

 5.1 Центр розміщується та функціонує на матеріально-технічній базі кафедри фінансів і підприємництва.

5.2 Центр має право у встановленому порядку використовувати матеріально-технічну базу та обладнання інших структурних підрозділів університету.

5.3 Фінансування діяльності  Центру  здійснюється за рахунок коштів

загального та спеціального фонду, в тому числі:

-  отриманих від юридичних та фізичних осіб за надання платних послуг;

- коштів, які обліковуються на субрахунках інших підрозділів СумДУ (при виконанні відповідних замовлень);

-  коштів від виконання грантових проектів;

-  спонсорської допомоги від організацій, підприємств, громадян;

-  інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

5.4 Надання послуг може здійснюватися на підставі договорів із замовниками, що укладаються та узгоджуються в установленому порядку.

5.5  Виконання науково-дослідних робіт та наукових грантів обліковується у встановленому для цих видів діяльності порядку.

5.6 Облік коштів від наданих Центром платних послуг (крім коштів, зазначених у п. 5.5 цього Положення) здійснюється у встановленому порядку на відповідних рахунках спеціального фонду університету, у тому числі на відповідному субрахунку Центру. При цьому:

5.6.1 Вартість платних послуг затверджується наказом ректора у відповідності до кошторису, який за пропозиціями директора  Центру розраховується щорічно (в січні-лютому, а також за необхідності) планово-фінансовим відділом, узгоджується з відповідними посадовими особами та затверджується ректором. При розрахунку калькуляції вартості платних послуг враховуються рекомендації МОН України, Міністерства фінансів України.

5.6.2 Оплата послуг Центру здійснюється у безготівковій формі на рахунок СумДУ.

5.6.3  Після сплати податків, обсяги яких розраховуються від загальної суми надходжень (якщо це передбачено законодавством), 10 %  коштів спрямовується на відшкодування загально-університетських витрат щодо забезпечення діяльності Центру; відповідна частина коштів спрямовується на оплату праці безпосередніх  виконавців робіт, на оплату праці загально університетських підрозділів (згідно із затвердженою методикою) в частині забезпечення надання платних послуг, на оплату комунальних послуг (визначається з урахуванням показника питомої ваги комунальних послуг у загальному обсязі фінансування університету в попередньому календарному році) та на інші витрати за кошторисом;

Частка коштів, що залишається, спрямовується в частині 30 % на матеріальне стимулювання безпосередніх виконавців робіт, співробітників, у тому числі, інших структурних підрозділів університету, які сприяють виконанню робіт;  70 % на інші витрати, що забезпечують відповідну діяльність Центру. 

5.7 За обґрунтованим поданням  директора Центру, узгодженим з проректором за підпорядкованістю та проректором з фінансово-економічної діяльності, розподіл коштів, наведений у пункті 5.6.3 у вмотивованих випадках може змінюватися наказом ректора.

5.8  Бухгалтерський облік та фінансові операції забезпечуються відповідними  підрозділами СумДУ. Директор Центру  відповідає за виконання договірних зобов’язань, контролює рух надходження коштів та їх розподіл, забезпечує складання встановленої фінансової звітності

 

 1. Прикінцеві положення

 7.1 Положення набирає чинності з дня його затвердження наказом ректора.

7.2 Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися наказом ректора за Рішенням Вченої ради СумДУ або наказом ректора.

7.3 Центр ліквідується або реорганізується наказом ректора.

Поділитися: