Докторські дисертації

Кобушко І.М. “Стратегія розвитку інвестиційного ринку України” за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Басанцов І.В. "Розвиток державного фінансового контролю в умовах ринкової економіки України" за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Захаркін О.О. "Стейкхолдерська концепція вартісно-орієнтованого управління інноваційною діяльністю підприємств" за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Зайцев О.В. Робота над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Робоча назва (тема) ─ «Фінансова діагностика економічних макро- та мікро- процесів з використанням показників трудової вартості».

 

Кандидатські дисертації

Зайцев О. В. "Эколого-экономическая эффективность использования моторного топлива автомобильным транспортом" [Текст] /: диссертация на соискание ученой степени канд. эконом. наук / А. В. Зайцев; науч. рук. О. Ф. Балацкий. – Сумы: СФТИ, 1991.  ─ 159 с. Режим доступа: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/36564

Захаркін О.О. "Еколого-економічна оцінка технологічних рішень в машинобудуванні" за спеціальністю 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища.

Костель М.В. "Узгодження еколого-економічних інтересів у системі управління природокористуванням" [Текст] : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / М.В. Костель. - Суми : СумДУ, 2009. - 233 с. - СумДУ

 

 

 

 

Поділитися: